1 2 3 4

I.N.R.I. 2 (2004)

po desiatich rokoch...

Po dlhom odstupe sme sa odhodlali na experiment slova, hudby a tanečno-rytmických choreografií. Oprášili sme osvedčenú paralelu Izaiášových proroctiev s novozákonnými udalosťami. Experimentom boli rôzne rytmické choreografie, ktoré umocňovali atmosféru jednotlivých výstupov.

Do partie pribudlo veľa nových „neľubických“ členov, ktorí sa osvedčili ako nadšení a použiteľní herci aj napriek stiesneným podmienkam Cultusu v Ľubici. Zo skalných členov zostalo len zopár, keďže divadelná rodina sa rošírila a rozširuje o vlastné rodiny. Preto sme sa rozhodli pozvať všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom mihli a podieľali na existencii nášho telesa a nostalgicky si zaspomínali. Bola to podarená akcia.

Spoza opony

Na jednom s predstavení sa zlomil podstavec, na ktorom stál Ukrižovaný Ježiš ( Peter Lukas) a naozaj krvácal...zvládol to však statočne.


Vystúpenia: domáca pôda spoločenského domu Cultus v Ľubici a desať repríz

exTEATRO - občianske združenie
Kruhová 117
059 71 Ľubica

IČO: 37946366 DIČ: 2021962481
SK39 0200 0000 0019 7533 2659